ALGEMENE VOORWAARDEN VOF PINPOINTS

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

´´De Klant´´ : de natuurlijke of rechtspersoon die met de VOF PINPOINTS een huurovereenkomst sluit betreffende een domeinnaam en/of een huurovereenkomst betreffende een

door de VOF PINPOINTS uitgewerkte website en/of iedere persoon waaraan de VOF PINPOINTS diensten levert c.q. die met de VOF PINPOINTS een overeenkomst sluit.

´´Diensten´´: de door de PINPOINTS VOF geleverde of verhuurde zaken en/of diensten. Definities opgesteld in het meervoud omvatten ook het enkelvoud en omgekeerd.

2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen uitgaande van de Klant en alle offertes, orderbevestigingen, facturen en andere documenten uitgaande van de VOF PINPOINTS en op overeenkomsten tussen de VOF PINPOINTS en de Klant, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen. De Klant wordt geacht onderhavige algemene voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de Klant die afwijken van

onderhavige voorwaarden van de VOF PINPOINTS zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan de VOF PINPOINTS, tenzij in het geval De VOF PINPOINTS deze voorafgaand aan enige contractsluiting uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De nietigheid of onafdwingbaarheid van één der clausules van onderhavige voorwaarden brengt de

geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules niet in het gedrang. Voor zover onderhavige voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de

Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.

3. Eigendom domeinnaam en website

De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van de VOF PINPOINTS. De identificatiegegevens van de VOF PINPOINTS zijn:

PinPoints Vof

Diamantsraat 8  B-2200 HERENTALS - Ondernemingsnummer 0664.608.168 – BTW BE0664.608.168

Voor vragen of opmerkingen kan u een e-mail zenden naar info@pinpoints.be.

4. Offertes

Op verzoek van de de Klant, maakt de VOF PINPOINTS een offerte op. De offertes van de PINPOINTS VOF binden haar enkel indien zij een geldigheidsduur vermelden. Alle prijzen genoemd in offertes zijn dagprijzen, exclusief B.T.W. en gebaseerd op de ten tijde van de uitgifte van de offerte geldende prijsbepalende factoren. De VOF PINPOINTS kan

te allen tijde haar prijzen aanpassen. De prijzen kunnen gewijzigd worden in geval van overmacht.

5. Termijn

De leveringstermijn voor de Diensten ten bedrage van één maand neemt een aanvang na het sluiten van de overeenkomst, de vooruitbetaling, de aanlevering door de Klant en goedkeuring van alle gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. De leveringstermijn houdt geen rekening met onvoorziene omstandigheden of vertragingen

veroorzaakt door derden en ze zijn aangegeven bij wijze van inlichting. Overschrijding ervan door de VOF PINPOINTS kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of weigering om de werken te laten uitvoeren.

6. Garantie en aansprakelijkheid

Behoudens haar wettelijke garantieverplichtingen, is de aansprakelijkheid van de VOF PINPOINTS ten aanzien van de Klant te allen tijde beperkt tot het bedrag van de prijs van de Diensten zoals vermeld op de factuur of overeenkomst, met expliciete uitsluiting van enige indirecte, speciale, incidentele, punitieve schade, gevolgschade of productschade, zoals

maar niet beperkt tot vermindering van winst, bedrijfsstagnatie.

7. Betalingsvoorwaarden

Alle facturen en/of huurgelden betaalbaar binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het loutere niet betalen van de factuur of huurgelden op de vervaldag stelt de schuldenaar van rechtswege in gebreke, waardoor het verschuldigd bedrag verhoogd wordt met 10 %, als forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van € 50.

Bovendien is op ieder bedrag dat op de vervaldag niet betaald is, van rechtswege en zonder aanmaning, een intrest van 12 % per jaar, vanaf de vervaldag, verschuldigd. Elk protest mbt facturen van de VOF PINPOINTS dient per aangetekend schrijven en omstandig gemotiveerd te gebeuren, binnen de 8 werkdagen na factuurdatum. Een eventuele klacht schorst de betalingsverplichting van de Klant niet.

8. Overmacht

De VOF PINPOINTS is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor tekortkomingen, met inbegrip van vertragingen, in de uitvoering van de overeenkomst die het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk van haar wil en die onvoorzienbaar en onoverkomelijk zijn. In geen geval kan de Klant aanspraak maken op een schadevergoeding.

9. Overeenkomst, ontbinding en beëindiging

Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, waaronder zijn verplichtingen om de prijs te betalen en/of de Diensten te laten verstrekken of de informatie hiervoor aan te leveren, is de VOF PINPOINTS gerechtigd om de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden ten laste van de Klant en is de VOF PINPOINTS gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan ofwel 1) 30% van hetgeen de Klant bij uitvoering van de overeenkomst van bepaalde duur aan de VOF PINPOINTS zou hebben moeten voldoen ofwel 2) een forfaitair bedrag van € 2.850 indien het een overeenkomst van onbepaalde duur betreft, deze schadevergoedingen zijn onverminderd het recht van de VOF PINPOINTS op volledige vergoeding van kosten en schade, en zonder dat de Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Annulering door De Klant van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke toestemming van de VOF PINPOINTS. Indien de VOF PINPOINTS akkoord gaat met de annulering, is de Klant aan de VOF PINPOINTS een schadevergoeding verschuldigd van ofwel 1) 30% van hetgeen de Klant bij uitvoering van de overeenkomst van bepaalde duur aan de VOF PINPOINTS zou hebben moeten voldoen ofwel 2) een forfaitair bedrag van € 2.850 indien het een overeenkomst van onbepaalde duur betreft, onverminderd het recht van de VOF PINPOINTS op volledige vergoeding van kosten en schade, en zonder dat de Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

10. Disclaimer

De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die op de website wordt vermeld. De VOF PINPOINTS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien de Klant onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, dient zij onmiddellijk contact op te nemen met de VOF PINPOINTS. De VOF PINPOINTS geeft geen garanties voor de goede werking van de domeinnaam en/of

website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de domeinnaam/website of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving off line worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld. De VOF PINPOINTS kan in geen geval, tegenover wie dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade te wijten aan het gebruik van de verhuurde domeinnaam/site of van op deze site ter beschikking gestelde informatie, dan wel van een andere site waarnaar deze site zou linken. In geen geval is de VOF PINPOINTS aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma´s of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de Klant en/of enige andere gebruiker.

11. Intellectuele eigendom

De Klant erkent uitdrukkelijk (1) dat alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Diensten toebehoren aan de VOF PINPOINTS en (2) dat de Klant door het sluiten van een overeenkomst geen zeggenschap verwerft over deze rechten. Omgekeerd erkent de VOF PINPOINTS dat zij geen zeggenschap verwerft over de intellectuele eigendomsrechten, en meer in het bijzonder de merken van de Klant. Beide partijen zullen de Intellectuele Eigendomsrechten van de andere partij te allen tijde respecteren en redelijke

inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De Klant zal de VOF PINPOINTS onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele eigendomsrechten van de VOF PINPOINTS waarvan hij kennis neemt.

12. Privacy

De VOF PINPOINTS is geenszins verantwoordelijk voor een eventuele verwerking van bepaalde persoonsgegevens door de Klant in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens, nu zij slechts een website uitbouwt en verhuurt op instructie van de Klant. De Klant garandeert de Wet Verwerking Persoonsgegevens en alle verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke van de verwerking, integraal na te leven. De Klant vrijwaart de VOF PINPOINTS voor alle vorderingen van consumenten, andere handelaars, de overheid of van derden, op grond van een niet of gebrekkige naleving door de Klant van de wettelijke regels inzake privacy.

13. Toepasselijk recht en rechtbank

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing en zijn naar keuze van de VOF PINPOINTS de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd of deze van de woonplaats van de Klant of van de plaats waar deze zijn maatschappelijke, administratieve- of exploitatiezetel heeft.